Click to play or stop

 • RoJam 2017

  RoJam 2017

  4 to 15 August 2017 Live Reports on Scouting Radio Read More
 • Poacher 2017

  Poacher 2017

  29th July - 5th August Live Reports on Scouting Radio Read More
 • Nord 2017

  Nord 2017

  1st July - 8th July 2017 Live Reports on Scouting Radio Read More
 • NIJam Northern Ireland 2017

  NIJam Northern Ireland 2017

    29th July to 5th August 2017  Live Coverage on Scouting Radio Read More
 • CJ2017 Canadian Jamboree

  CJ2017 Canadian Jamboree

  July 8-15th 2017 Live Reports on Scouting Radio Read More
 • BSA 2017 National Jamboree

  BSA 2017 National Jamboree

  July 19th - July 28th 2017 Live Coverage on Scouting Radio Read More
 • AJ17 Augengillan Jamboree

  AJ17 Augengillan Jamboree

  29th July - 5th August 2017 Live Coverage on Scouting Radio Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

The 14-year-old scout Luc Scholten in August 2015 taking part in the World Scout Jamboree in Japan.

14-jarige scout Luc Scholten neemt in augustus 2015 deel aan de World Scout Jamboree in Japan. Sinds januari 2013 is hij zich hierop aan het voorbereiden. Voor alle kosten - zo'n 4.000 euro - moet hij zelf zorgen. Dus heeft hij een taartenbakkerij, verkoopt kaarten en doet klusjes, zoals auto wassen en een tuin onkruidvrij maken. Nog 1200 euro is er te gaan voor deze jonge scout die zijn grenzen wil verleggen.

Luc zit ruim vijf jaar bij scoutinggroep Sveder van Voorst in Hummelo als hij van Scouting Nederland een brief krijgt om zich in te schrijven voor de 23ste World Scout Jamboree. Hij vertelt zijn ouders dat hij er heel graag naartoe wil. ,,Want ik had verhalen gehoord van scouts die bij een vorige Jamboree waren. Het leek me geweldig: vrienden voor het leven maken over de hele wereld, samen spelen, samen leren op een wereldlocatie. Twaalf dagen lang komen er dertigduizend scouts uit 150 landen bij elkaar. Alleen de opening al. Je moet het eigenlijk zien als een soort Olympische Spelen die je aangereikt worden. Daar wil je toch bij zijn!"

Moeder Miranda hoopt op dat moment dat Luc's wens zal vervliegen. Maar niets blijkt minder waar en Luc mag zich, na een paar goede gesprekken, inschrijven. Hij belooft dat hij zelf de kosten bij elkaar spaart, zoals ook de bedoeling is van Scouting Nederland.
Als hij bericht krijgt dat hij samen met 683 Nederlandse scouts en 76 stafleden van 28 juli tot 8 augustus 2015 welkom is in Kirarahama, in de Japanse regio Yamaguchi, kan Luc zijn geluk niet op. ,,Dan ben je superblij, want ik had ook nog op een wachtlijst kunnen komen. Je probeert je voor te stellen wat je gaat meemaken. Op dat moment had ik bijvoorbeeld nog nooit gevlogen."

Een bijkomend verschijnsel is dat Luc op het Ulenhof College in Doetinchem de tweetalige vwo-opleiding volgde en onlangs slaagde voor Cambridge Engels. ,,In Japankomt me dat goed uit. Ik zal er mijn Engels daar vast ook nog kunnen verbeteren."

Voor precies 3.895 euro koopt hij een pakket in. Daarin zitten vier voorbereidingsweekenden in Nederland met zijn eigen troep, een kamp met alle Nederlandse deelnemers, de heen- en terugreis naar Japan, een voor- en/of nareis in Japan, de World Scout Jamboree, een kledingpakket, een herinnering en een reünie.

Inmiddels zijn er twee voorbereidingsweekenden geweest met Sint Hubertus, de troep waarin Luc is ingedeeld. Er zitten 36 deelnemers in, waarvan het dichtst uit de buurt drie meisjes van Scouting Hamaland uit Doetinchem. ,,Ik vind het wel leuk dat ik de enige ben uit Hummelo, anders heb je toch de neiging om in je eigen clubje te blijven." In deze weekenden leren de scouts van Sint Hubertus elkaar kennen, doen spelen, leren over de omstandigheden waarin ze in Japan leven (in een tropisch gebied) en worden voorbereid op gebruiken en gewoontes daar.

Om er zeker van te zijn dat hij zijn geld op tijd bij elkaar gespaard krijgt, is Luc meteen begonnen met een taartenbakkerij aan huis. Die noemt hij 'Vivos kuketo', levend koekje, naar een grappig stripfiguurtje dat hij eens tekende. Inmiddels is hij een meester in het maken van cakepops, mini cupcakes, muffins, cake, kwarktaart, monchoutaart, stracciatella monchoutaart en bokkenpootjestaart. In overleg bezorgt hij ook.

,,Na een kostenberekening ben ik aan de slag gegaan. Het was mama's idee en het loopt prima. De meeste reclame gaat mond-tot-mond."

Ook verkoopt Luc setjes van vier dubbele kaarten met enveloppe. ,,Die heeft onze buurvrouw en fotografe Hermien Jansen gesponsord."

Niet iedereen begrijpt Luc's motivatie voor de World Scout Jamboree. ,,Man, voor dat bedrag heb je een high tech camera of een héél goede pc", hoort hij dan. ,,Na een paar jaar zijn de camera en de pc oud, maar dan heb ik de herinnering aan mijn reis nog," is steevast zijn antwoord.

Niet het hele bedrag dat Luc spaart is voor hemzelf, hij betaalt ook mee voor scouts uit arme landen die naar het evenement gaan.

Sponsoren kan nog via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Meer info: www.lucworldjamboree2015.blogspot.nl.


 

The 14-year-old scout Luc Scholten in August 2015 taking part in the World Scout Jamboree in Japan. Since January 2013 he is preparing accordingly. For all costs - 4,000 euros - should he worry himself. So he has a cake bakery, sells cards and doing chores like washing cars and make a garden of weeds. Still 1,200 euros is to go for these young scout who wants to expand its borders.

Luc is more than five years in scouting Sveder van Voorst in Hummelo when he receives a letter from Scouting Netherlands to register for the 23th World Scout Jamboree. He tells his parents that he very much wants to go. ,, Because I had heard stories of scouts who were at a previous Jamboree. It seemed amazing: make friends for life all over the world, play together, learn together in a world location. Twelve days come thirty thousand scouts from 150 countries together. Only the opening already. You have to actually see it as a kind of Olympics that you are given. There you still want to be there! "

Mother Miranda hopes then that Luc's desire will dissipate. But nothing further from the truth and Luc may, after a couple of good conversations, register. He promises that he saves the cost themselves together, as is the intention of Scouting Netherlands.

If he receives notice that he along with 683 Dutch scouts and 76 staff members from July 28 to August 8, 2015 is welcome in Kirarahama in the Japanese region Yamaguchi, Luc can not believe his luck. ,, Then you're super happy because I had to get on a waiting list. You try to imagine what you're going through. At that moment I had never flown for instance. "

Another phenomenon is that Luc on the Ulenhof College in Doetinchem attended the bilingual pre-university training and recently passed Cambridge English. ,, In Japan me good. I fixed my English will there also can improve. "

For just 3,895 Euros he buys a package. In it are four weekends in preparation Netherlands with his own gang, a camp with all Dutch participants, the return trip to Japan, a front and / or nareis in Japan, the World Scout Jamboree, a clothing package, a memory and a reunion.

Meanwhile, there have been two preparatory weekends with St. Hubert, the troop in which Luke has been classified. There are 36 participants, of which the closest away three girls Scouting Hamaland from Doetinchem. ,, I think it's nice that I am the only one from Hummelo, otherwise you still tend to stay in your own club. "In these weekends learning the scouts of St. Hubert know each other, do play, learn about conditions they live in Japan (in a tropical area) and be prepared for use and lifestyles.

To make sure that he gets his money on time saved up, Luc immediately started a bakery cake at home. Which he calls "Vivos kuketo 'alive cookie, a funny cartoon character he drew once. He has become a master at making cake pops, mini cupcakes, muffins, cake, cheesecake, monchoutaart, stracciatella monchoutaart and goats feet pie. In concert, he also worried.

After a cost I went to work. It was Mom's idea and it runs fine. Most advertising is word-of-mouth. "

Luc also sells sets of four double cards with envelopes. ,, Who has sponsored our neighbor and photographer Hermien Jansen. "

Not everyone understands Luc's motivation for the World Scout Jamboree. ,, Man, for that amount, you have a high tech camera or a very good PC ", he will hear. ,, After a few years, the camera and the computer age, but then I have the memory of my trip yet," invariably his answer.

Not the entire amount Luc saves for himself, he also helps pay for scouts from poor countries go to the event.

Sponsors can still through This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
More information: www.lucworldjamboree2015.blogspot.nl.


(Together with photographer Hermien Jansen Luc designed the cards he sells to participate in the World Scout Jamboree in Japan.)